Referat af generalforsamlingen – torsdag den 12. august - 2021.

Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til i alt ca. 50 medlemmer og startede med at forklare,at der ikke var sket så meget i Lokalhistorisk forening det sidste år; - hvilket også ville kunne høres i hans beretning.

1) Valg af dirigent og stemmetællere: Da dirigenten (den tidligere formand for ældresagen) Erik Jensen, var blevet valgt – spurgte han de fremmødte medlemmer, om de kunne godkende varslingen af generalforsamlingen. Ingen havde indvendinger hertil; - hvorefter Erik Jensen kunne proklamere generalforsamlingen for lovligt varslet.

Som stemmetællere blev Ole fra Førslev og Ivar… valgt.

2) Bestyrelsens beretning for 2020 ved formanden: I Kjeld Nielsens beretning – kom han ind på følgende :

· Coronaen har, som så mange gange før, været skyld i at mange af vores ideer om arrangementer er blevet kuldslået.

· Men her i august 2021, hvor samfundet er åbnet op igen, starter vi med en tur til Forsorgshistorisk museum i Slagelse den 27. august. Vi vil foreslå at vi arrangerer nogle ture i stedet for foredrag. Dette er der andre foreninger, der gør i stedet.

· På vores hjemmeside, som Jytte Melau er webmaster for, vil man kunne læse om vores fremtidige tur-arrangementer. Vi har følgende ture i støbeskeen : Røsnæs med besøg i Kalundborg, Samlermuseet i Stege, Femernbælt samt Maribo, Glasværket, Zengarden, Birkegårdens haver og mange andre skønne steder; - eller bare en tur ud i det blå.

· Vi har drøftet, at alle dem der har en mailadresse, sender et ”hej” til vores kasseer eller sekretær. Så bliver mailadressen automatisk registreret. Gå ind på vores hjemmeside under bestyrelsen – hvor alle vores mailadresser står.

· Til sidst vil jeg takke alle vores medlemmer for jeres støtte i vores forening. Det giver os styrke til oplevelser af forskellig art. Ligeledes tak til pressen. Til allersidst vil jeg som formand takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Især skal Jytte have en stor tak for hendes iscenesættelse af vores bestyrelsesmøder. Det er nemlig Jytte, der brygger kaffen og sørger for kage på bordet.

Efter formandens beretning, var der mulighed for spørgsmål til beretningen – hvorefter den blev godkendt.

3) Kassererens fremlæggelse af regnskabet ved 2020: Kasserer Erik Skov Jørgensen gennemgik meget detaljeret regnskabet og budgettet. Foreningen har 171 betalende medlemmer.

Kontingentet er uændret på 100 kr. og foreslås sat ned til 50 kr. i 2022.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4) Personvalg til bestyrelsen:

a) Jytte Melau

b) Hans-Erik Hansen

c) Jørgen Bradsted Ønsker ikke genvalg.

Jytte Melau og Hans-Erik Hansen blev genvalgt.

I stedet for Jørgen Bradsted blev Søren Wahlgren valgt ind i bestyrelsen. Velkommen til Søren Wahlgren.

Personvalg af suppleanter:

Der blev foreslået følgende som suppleanter til bestyrelsen :

a) Grethe Solmose

b) Karen Margrethe Jensen

Begge blev valgt… og Velkommen til Karen Margrethe Jensen – som ny suppleant.

5) Personvalg af 2 revisorer :

Knud Larsen

Solvej Christensen

Begge vores revisorer blev genvalgt.

Personvalg af 1 revisorsuppleant

Som revisorsuppleant blev Ivar Pedersen valgt ind. Velkommen til Ivar Pedersen.

6) Indkomne forslag :

Der var ikke nogen rettidige indkomne forslag.

7) Eventuelt :

Der blev her et forslag om flere ture af historisk karakter… samt foredrag om Haslev som gammel stationsby.

Herefter takkede Kjeld Nielsen mødeleder Erik Jensen for hans ledelse af generalforsamlingen samt Jørgen Bradsted for hans 16 år som bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk forening.

Til slut takkede Kjeld Nielsen for god ro og orden ved generalforsamlingen – hvorefter bestyrelsen var vært ved lækre landgangsbrød kreeret af Lotte fra hallen.

Referat fra generalforsamlingen – lørdag den 29. august - 2020.

Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til i alt 20 medlemmer og startede med at forklare at generalforsamlingen oprindeligt var fastsat til den 24. marts 2020; - men grundet Covid19 og de restriktioner med forsamlings forbud pandemien afstedkom, blev den først afholdt den 29. august 2020. 

1)     Valg af dirigent og stemmetællere: Inden dirigenten valgtes, forklarede Kjeld lige alle medlemmer, hvorfor generalforsamlingen ikke var blevet varslet de 14 dage før, som vedtægterne foreskriver. Der var simpelthen sket en menneskelig fejl… Men da ingen havde indvendinger imod dette – blev dirigent Jens Thøsing valgt og kunne herefter proklamere generalforsamlingen for lovligt varslet.

Som stemmetællere blev Erik Rasmussen og Hanne Jørgensen valgt.

2)     Formandens beretning ved 2019: Formanden – Kjeld Nielsen – startede sin beretning med at fortælle om vores bestyrelsesmøde den 5. august 2019, som Schlerosehospitalet havde inviteret os til at afholde i deres glashus i parken. Lederen på Schlerosehospitalet Brita Løwendahl havde kontaktet os for at høre om vi kunne bidrage med noget billedmateriale i forbindelse med deres 60års jubilæum senere på efteråret.

   Den 5. september holdt vi, som så mange gange før, møde hos bestyrelsesmedlem Jette Bernhøft, hvor vi talte om en ny tilmeldings procedure i forbindelse med de kommende aktiviteter. På dette tidspunkt vidste vi ikke, at alle arrangementer for en stund ville blive lukket ned i 2020. 

   Den 19. september havde vi inviteret 2 foreninger samt 3 privatpersoner til en donation på Haslev/Faxe posten. Efter § 2 i vedtægterne – hvor der står at man kan yde støtte til lokale projekter, blev vi på et bestyrelsesmøde enige om at donere et mindre beløb til Minilandsbyen i Faxeladeplads, til den røde veteranbus samt til Jørgen Skov, Jytte Melau og Thomas Nielsen for en flot produceret dvd om Haslev Museum.

   Den 1. november havde vi inviteret til en løvfaldstur igennem Sydsjælland – ned til Sct. Peders Kapel på Lillestrand, hvor Marianne og Hans Krarup tog imod og fortalte stedets historie. Herefter besøgte vi det nye museum i Faxe og til sidst spiste vi frokost på vandrehjemmet med den smukke udsigt over kalkbruddet.

   Senere i november måned besøgte vi Hanen i Skuderløse, hvor Kurt Christensen fortalte og viste os rundt…. Et besøg som detaljeret er beskrevet i ord og billeder på vores hjemmeside; - ligesom mange af vores øvrige arrangementer og ture.

   Vores Nytårskur holdt vi i kælderen på Trifoliumgården, hvor vi kan se vores model af mejeriet – lavet af Preben Bækhave.

Den 16. januar 2020 holdt vi b-møde, hvor vi gennemdrøftede et forslag om betaling via MobilePay ved fremtidige arrangementer. Vores kasserer Erik Skov Jørgensen fortalte her om hvor besværligt og dyrt det ville blive, så forslaget blev hurtigt nedstemt. På samme bestyrelsesmøde blev vi enige om at generalforsamlingen skulle fastsættes til afholdelse den 24. marts 2020.

   Ca. 1 måned efter dette bestyrelsesmøde udviklede Covid19 sig drastisk… hvorved generalforsamlingen – ligesom alle andre møder - blev lukket ned.

   Til sidst takkede - Kjeld Nielsen – alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

3)     Kassererens fremlæggelse af regnskabet ved 2019: Kasserer Erik Skov Jørgensen gennemgik meget detaljeret regnskabet og budgettet. Foreningen har 182 betalende medlemmer. Alle årets arrangementer blev gennemgået med påskrift om over - eller underskud for arrangementet.

Kontingentet er uændret på 100 kr. og foreslås uændret for det kommende år.

Regnskabet blev herefter godkendt - uden modspørgsmål.

4)     Personvalg til bestyrelsen:

a)     Kjeld Nielsen

b)     Grethe Solmose           Ønsker ikke genvalg.

c)     Erik Skov Jørgensen

d)     Jette Bernhøft              Ønsker ikke genvalg.

Der kom et forslag om at de 2 suppleanter: Hans-Jørgen Eggersen og Kirsten Friis automatisk glider ind i bestyrelsen.

Dette forslag blev godkendt – hvorved Hans-Jørgen Eggersen og Kirsten Friis blev valgt til bestyrelsen.

Personvalg af suppleanter:

                      Der blev foreslået følgende som suppleanter til bestyrelsen:

a)     Vibeke Henningsen

b)     Grethe Solmose

Begge forslag blev godkendt – således at: Vibeke Henningsen og Grethe Solmose blev valgt som suppleanter.

5)     Personvalg af 2 nye revisorer:

    Vores 2 på nuværende revisorer Birgit Varto Nielsen samt Erik Rasmussen ønskede ikke genvalg.

    Der blev foreslået 2 nye revisorer – Knud Larsen og Solvej Christensen – og de blev begge valgt.

6)     Indkomne forslag: Der var kommet et forslag om betaling via MobilePay ved fremtidige arrangementer og endags ture.

Kasserer – Erik Skov Jørgensen – fortalte i detaljer om de mange negative sider af forslaget - hvorefter han foreslog at forslaget blev nedstemt.

I stedet for denne betalingsform – vil det i fremtiden være muligt at betale sin deltagelse via foreningens konto nr. som vil blive oplyst ved hvert arrangement.

Forslaget om betaling via MobilePay blev ikke godkendt.

7)     Eventuelt: Kjeld Nielsen fortalte her om en donation på 7000 kr. til Faxe Kommunes Arkiver – for Jubilæumsbogen i forbindelse med Haslevs 150-års jubilæum.  De 5000 kr. blev doneret af Jørgen Skov for indtægter fra avisen ”På min tur rundt i byen”

Herefter takkede Kjeld Nielsen mødeleder Jens Thøsing - med en flaske vin; - Grethe Solmose og Jette Bernhøft takkes for deres virke i rigtig mange år i bestyrelsen. Erik Rasmussen – ligeledes for hans ca. 12 år som revisor. Alle blev beæret med gode væsker samt blomster.

Til slut takkede Kjeld Nielsen for god ro og orden ved generalforsamlingen – hvorefter generalforsamlingen stille og roligt opløstes.

Sekretær Hans-Erik Hansen

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2019

       Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til ca. 70 medlemmer. Med Nina Hansen som
 pianist sang vi  ”Velkommen, lærkelil.”

 1   Peter Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt. Som stemmetællere valgtes Børge Holst, Erik Due og Erling Larsen.       

 2   Kjeld Nielsen indledte kort sin beretning med at gå ca. 10 år tilbage. Det var mens, der endnu var forventning om, at Haslev Museum havde en god fremtid, selvom det blev en del af Østsjællands Museum.  Det skulle imidlertid gå helt anderledes i de følgende år. Sidste år blev museet lukket, og dets genstande blev med få undtagelser flyttet til Faxe, og nu er bygningen revet ned. Det har været trist at konstatere. Det er bedre at kunne sige, her ligger end her lå! Blandt de få genstande, som Østsjællands Museum ikke ønskede at få med, var Preben Bækhaves model af Trifolium. Den er nu gennem en låneaftale flyttet til Trifoliumgårdens Selskabslokale. Andre effekter er kørt på depot.
I flere år er bestyrelsen fortsat nogenlunde uændret, men i år bliver der af flere grunde en ret stor udskiftning. Bestyrelsesmøderne holdes hos Jette og Helge Bernhøft, og det siger vi en stor tak for. Forårsudflugten gik til Marjatta ved Præstø Fjord. Undervejs fortalte Hans Jørgen Eggersen anekdoter fra  området, hvor han boede i sin ungdom. På Marjatta blev vi bl. a. modtaget af nogle af de 400 elever, som serverede kaffe og kage og fortalte om skolen, inden vi selv kunne gå tur i området. Derfra kørte vi til Præstø og spiste frokost på Café Mocca.
I september var Isbådsmuseet og Korsør By- og Overfartsmuseum vores udflugtsmål, og vi spiste i Madhus Bælt’stedet, hvor ejeren, der tidligere havde været vognmand, fortalte om opførelsen af Storebæltsbroen.
Da vi desværre ikke har adgang til egnede lokaler, deltog vi ikke i kulturnatten. Som I kan høre, har der været nogle problemer, men uden jer er vi intet, og vi må plante et træ for fremtiden og se, om der kommer nye grene og blade, der kan forene hele kommunen, som har 57 større og små byer. Arkivet i Rønnede er yderst interessant at besøge. Det havde åbent hus i november, og jeg så, at de besøgende bliver yngre og yngre.
Vi vil i fremtiden annoncere mere om vores aktiviteter i Haslev-Faxe Posten, der kommer i hele kommunen,  og i mindre omfang omdele vores meddelelser.
Vi har forårsudflugt til Bosjökloster i Skåne den 3. maj. Endvidere har vi talt om besøg på Sclerosehospitalet,  deltagelse i en musikaften, en høstfest m.m., men der er ikke fastsat datoer endnu.
Kjeld afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Herefter overlod han beretningen til generalforsamlingen.

Et medlem foreslog, at der bliver plantet et træ på det nedrevne museums grund, ligesom der også var forslag om, at foreningen giver tilskud til udflugten den 3. maj.
Beretningen godkendt. 

3  Kasserer Erik Skov Jørgensen gennemgik regnskabet og budgettet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Han havde nogle enkelte bemærkninger. Foreningen har 172 medlemmer. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret 100 kr i 2020. Kjeld Nielsen tilføjede, at man i bestyrelsen vil drøfte om der til nogle formål skal doneres beløb.

4  Jørgen Bradsted blev genvalgt til bestyrelsen, og Hans Erik Hansen og Jytte Melau blev nyvalgt. Hans Jørgen Eggersen og Kirsten Friis blev nyvalgt som suppleanter. Alle blev valgt med akklamation.

5  Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen blev genvalgt som revisorer. Poul Johansen blev genvalgt som revisorsuppleant. Alle blev valgt med akklamation.

6a.  Dirigenten oplæste og kommenterede de af bestyrelsen foretagne og udsendte vedtægtsændringer, som generalforsamlingen godkendte uden yderligere ændringer.
6b.  Hjemmesiden nedlægges ikke, men overtages af Jytte Melau.

7.  På spørgsmål fra medlemmer blev det oplyst, at Perlen flytter til det nedlagte museums grund, og der blev spurgt om, hvilke formål en del af foreningens store formue evt. gives til?Hertil svarede Kjeld Nielsen, at det måske kunne blive til den gamle veteranbus eller minibyen i Faxe Ladeplads. Eventuelt også til et træ på dentidligere museumsgrund.

Herefter overrakte Kjeld en buket til Jette Bernhøft med stor tak for kaffe og kage ved bestyrelsesmøderne. Der blev også rettet en stor tak til Henning Nielsen, Lissi Nielsen, Dirch Petersen og Poul Ebbekær for deres mangeårige arbejde som bestyrelsesmedlemmer, og der blev som tak overrakt buketter og rødvin.

Derefter blev der serveret landgangsbrød samt øl og vand. Aftenen sluttede med, at Kjeld Nielsen på humoristisk vis fortalte om oplevelser, han havde haft i forbindelse med sit arbejdesom besøgsven og vognmand ved udkørsel af mad til ældre.

Venlig hilsen
Poul Ebbekær
afgående sekretær 

Generalforsamling den 6. marts 2018

 Formand Kjeld Nielsen bød velkommen til 65 medlemmer, og vi sang: Jeg elsker de grønne lunde.

1     Peter Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Som stemmetællere valgtes Inge-Lise Green og Hans-Jørgen Eggersen.       

2     KN aflagde beretning for 2017. ESJ blev kasserer efter DP, som ønskede at fratræde efter at have  været kasserer i en længere årrække. Der er kommet nogle nye EU-regler, som stiller særlige krav vedr. regnskabsførelse. Det er en fordel, at den nye kasserer er uddannet revisor. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov hos JBJ, som altid serverer kaffe. KN fortalte kort om årets begivenheder i foreningen. I maj gik turen til Samsø, hvor Jette og Helge Bernhøft tog imod og sørgede for at deltagerne fik set og hørt meget på øen og blev trakteret godt. I sep. var der rundtur i Faxe Kommune med besøg på Faxe Kommunes Arkiver i Rønnede, hvor arkivleder Marianne Raasted bød velkommen og orienterede om arkivet samt sørgede for rundvisning. Turen fortsatte til Karise Permatopia og Kulturhuset Leopold, hvor dagens ret blev serveret. Turen fortsatte til Helmer Christensens Museum i Dalby. KN havde et stort ønske om, at Haslev Museum kunne forblive i Haslev og havde undersøgt, om der kunne blive mulighed for det på B&W eller det tidligere posthus. Disse planer er nu udelukket, for det er netop besluttet, at Haslev Museum og Stevns Museum flyttes til det tidligere rådhus i Faxe. KN har nu ikke længere ønske om at engagere sig i, hvorledes planerne skal gennemføres. På et spørgsmål om, hvorvidt foreningen kan fortsætte med at deltage i Haslevs kulturnat, svarede KN, at det er tvivlsomt. KN takkede bestyrelsen for dens indsats i årets løb. Han rettede en særlig tak til dem, der omdeler kuverter og sparer foreningen for en del udgifter til porto. Beretningen blev godkendt.

3.   ESJ gennemgik regnskabet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Han havde nogle tilføjelser
om en del af beløbene. Regnskabet blev godkendt.
4    Kjeld Nielsen, Grethe Solmose, Erik Skov Jørgensen og Jette Bernhøft Jensen blev valgt til bestyrelsen. Henning Nielsen og Dirch Petersen blev valgt som suppleanter.     
      Alle   blev valgt med akklamation
5    Birgit Varto Nielsen og Erik Rasmussen blev valgt som revisorer. Poul Johansen blev valgt som revisorsuppleant. Alle blev valgt med akklamation.
6    Der var ingen indkomne forslag.  


Efter generalforsamlingen sluttede aftenen med, at tidligere højskolelærer på Haslev udvidede Højskole (HuH), Jørgen Villadsen, Levetofte, fortalte om en af Det Kongelige Biblioteks største skatte.

Skatten er en bog fra ca. 1614, som indeholder en rapport om forholdene i Peru. Den blev udført af en spansktalende Andes-indianer ved navn Felipe Guaman Poma (ca. 1535 1616). Peru havde på det tidspunkt været en spansk koloni i ca. 100 år, og bogen fortæller i både en omfattende tekst og detaljerede tegninger om Spaniens erobring og undertrykkelse af Perus oprindelige befolkning i Inka-riget. Bogen er den eneste kilde med dette indhold skrevet af en Andes-indianer.
Inka-krøniken, som den også kaldes, fortæller om Perus elendige tilstand og blev stilet til den spanske konge Felipe III næsten 100 år efter Inka-rigets undergang. Forfatteren giver sit bud på, hvordan de omfattende ødelæggelser med de indfødtes indsats kunne bringes til ophør, og økonomien kunne forbedres, så landet igen kunne bidrage til Spaniens velstand og til forsvar for den kristne tro. Guaman Poma var inspireret af ”indianernes ven” biskop Bartolomé de las Casas (1484 1566). Krøniken skildrer bl. a., hvordan kolonimagten udnyttede de indfødtes jord og om de mange ulykker og ødelæggelser, som var forårsaget af administratorer, præster m. fl. Bogen har ca. 800 helsides håndskrevne tekster og ca. 400 helsides tegninger. Guaman Poma vidste, at Felipe III kunne lide at se billeder og havde tiltro til, at han ville lade bogen trykke, men det skete ikke, for kongen så den formodentlig aldrig.

Guaman Poma vandrede fra det sydlige Peru til Lima i nord med bogen, som blev sendt til Madrid, hvor kong Felipe III skulle have den. Muligvis blev den erhvervet af den danske ambassadør og bogsamler Cornelius Lerche og ca. 1650 skænket til kong Frederik III, der havde en stor bogsamling, der blev grundstammen til Det Kongelige Bibliotek. Håndskriftet nævnes i bibliotekets kataloger i 1729 og nævnes igen ca. 1800. Derefter blev det glemt, men ”opdaget” i 1908. I 1936 blev det publiceret, og i 1980 udgivet i en videnskabelig transskription af amerikanske forskere. I begyndelsen af 1900-tallet var Guaman Poma ellers et ukendt navn, men i løbet af århundredet har man i forskellige kilder set hans navn nævnt. Efter at være glemt, men velbeskyttet i Det Kongelige Bibliotek i 350 år har bogen med dens 40 kapitler vundet ikonstatus i det tidligere kolonirige og er nu en af bibliotekets største skatte.
I 2007 blev håndskriftet indskrevet i UNESCOs Memory of the World-fortegnelse.

På internettet er der mulighed for at finde flere oplysninger om Guaman Pomas Inka-krønike.

I sin tid som højskolelærer på HuH var Jørgen Villadsen lærer i faget natur- og friluftsliv, fortalte han. I den forbindelse arrangerede han i flere år rejser af ca. 3 ugers varighed til Peru. Der deltog 12 16 elever ad gangen, og de var deltagere på en spændende rejse, der foregik på hesteryg og med muldyr, som transporterede bagagen. Jørgen red forrest, og turen gik ad meget gamle og smalle veje og stier ofte med trapper - i den bjergrige natur. For århundreder siden blev de bl.a. anvendt af løbere, som sørgede for, at post nåede rettidigt frem! Over kløfter var der nogle steder lavet hængebroer af græs. Til sidst viste Jørgen en video, hvor han selv meget forsigtigt gik over en flettet græsbro! Sådanne kan kun bruges i et år.

En meget stor tak til Jørgen Villadsen for et spændende og interessant indslag som afslutning på aftenen.

Poul Ebbekær.